Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego

Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.

„Kurs na edukację.
Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych
z województwa kujawsko-pomorskiego.

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerem – Gminą – Miasto Grudziądz realizuje projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez 2 923 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt skierowany jest do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób powyżej 50 roku życia (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą).

W efekcie działań projektowych wsparciem zostanie objętych 2 923 osób dorosłych w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy zdecydują się nabyć, podnieść lub uzupełniać posiadane kompetencje lub kwalifikacje, w tym co najmniej 819 osób o niskich kwalifikacjach, 350 osób w wieku 50 lat i więcej, 877 osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 877 osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących na obszarze podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego.

W ramach projektu realizowane będą pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego służące nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnianiu wiedzy i umiejętności lub kwalifikacji, tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy umożliwiające uzyskiwaniu i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kursy w ramach projektu realizowane będą w następujących tematach:

  • Kursy doszkalające technikę jazdy: Kurs z zakresu bezpiecznej jazdy samochodem, Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (dla kat. B);
  • Kurs – Operator dronów z uprawnieniem VLOS i BVLOS
  • Kurs kulinarny;
  • Kurs – Operator obrabiarek skrawających;
  • Kurs – Operator dronów z uprawnieniami VLOS i termowizją. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.10.2020 roku do 30.11.2023 roku.

Dokumenty rekrutacyjne:

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy projektu.

Biuro projektu: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Włocławska 167

87-100 Toruń

e-mail: kursyzawodoweattarr [dot] org [dot] pl

tel. 56 699 54 89

Projekt pn. „Kurs na edukację. Rozwój Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.