page background

Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz powiązane z nią podmioty (dalej „TARR”, „my”, „spółka”, „nam” itp.) danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów i Kontrahentów, w tym osób odwiedzających strony internetowe w domenie tarr.org.pl, a także pozostałe strony administrowane przez TARR, tj.:

iotnorthpoland.com

technopark.org.pl

razemdlainnowacji.pl

razemdlabiznesu.pl 

rfi.biz.pl

torunandersa.pl

Użytkownicy

Celem TARR  S.A. jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego kraju, a zwłaszcza województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podnoszenie konkurencyjności gospodarki, przygotowanie przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, pomoc w dostosowaniu małych i średnich przedsiębiorstw do wymogów rynku europejskiego oraz ułatwianie im dostępu do nowoczesnych technologii produkcji i metod zarządzania. Celem Spółki jest również podejmowanie działań polegających na tworzeniu sieci powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w Kujawsko-Pomorskiem oraz ich współpracy z instytucjami otoczenia biznesu i organizacjami badawczymi. Spółka ma także za zadanie stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik teleinformatycznych poprzez realizację zadań służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego, wsparcie transformacji cyfrowej oraz organizację i zarządzanie projektami służącymi świadczeniu usług w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie i przez jakie podmioty jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy lub powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre kwestie dotyczące ochrony danych.

Uszczegółowieniem niniejszej polityki są klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywał w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług (np. realizacja projektów, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, zapis na wydarzenie, rekrutacja do projektu), a także np. subskrypcji (newsletter), czy podczas organizowania  konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych: 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, tel.(56) 699 55 00, e-mail: sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Janusz Pucek.

Kontakt: iodoattarr [dot] org [dot] pl

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności TARR SA została opracowana w oparciu o przepisy: 

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”;
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000);
 • inne przepisy krajowe odnoszące się do ochrony danych w tym ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawo telekomunikacyjne.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Użytkownicy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane,
 • cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych,
 • realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu,
 • ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych,
 • chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 • jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

TARR realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli podstawą ich przetwarzania była zgoda (szczegóły poniżej w Punkcie „Zgoda – wycofanie zgody”);
 • prawo dostępu do danych, co oznacza prawo do otrzymania od TARR potwierdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane przez TARR, w jakim zakresie i w jaki sposób;
 • prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe), wówczas w razie sprzeciwu Użytkownika, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania jego danych, chyba że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies a także w przypadku przekazania Państwa danych do innego administratora danych w TARR w związku z prowadzonymi działaniami;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Użytkownika  danych osobowych. Żądanie takie zostanie w szczególności spełnione w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub naszego  prawnie uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny w stosunku do praw i wolności Użytkownika;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika, czy przeniesieniu danych do innego systemu;
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymania kopii danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, Użytkownik może przesłać mailowo na adres: iodoattarr [dot] org [dot] pl  lub pisemnie na adres Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń z dopiskiem „Dane Osobowe”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody prosimy o zapoznanie się z poniższym Punktem „Zgoda – cofnięcie zgody”.

Każdy wniosek zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym zawsze będziemy informować. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik / Klient  otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę.

Bezpieczeństwo danych osobowych

TARR S.A. podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym, czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT oraz standardów i zasad prowadzenia działalności. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim

b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – będziemy zapewniać ciągłość działania systemów IT i dostęp do danych dla osób  uprawnionych.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik oraz zleceniobiorca TARR mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

TARR przetwarza dane osobowe Użytkowników  wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać  danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, TARR każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, w ramach regulaminu , stosowanego formularza etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. 

Zaznaczamy, że ze względu na specyfikę naszej działalności związanej z prowadzeniem projektów unijnych, administratorami danych mogą być inne podmioty, niż TARR S.A. w szczególności Województwo Kujawsko- Pomorskie, reprezentowane przez Marszałka Województwa oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego.  Beneficjenci projektów są o tym każdorazowo informowani w specjalnych formularzach i oświadczeniach.  

Głównymi podstawami przetwarzania danych osobowych w TARR są: 

 • zgoda - na jeden lub kilka określonych celów (na przykład udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku lub wysyłanie informacji o charakterze marketingowym). Zgoda może być wyrażona w wyniku aktywnego działania Użytkownika (np. pozostawienie danych i wysłanie formularza) albo poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa (art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy, np. w związku z wysłaniem do nas zapytania ofertowego, wypełnienia formularza kontaktowego, poproszenia o kontakt, zapisu na wydarzenie, zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, wysłania wiadomości poprzez komunikator itp.( art. 6 ust 1 lit b RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy lub  podstawowe prawa i wolności Użytkownika mają pierwszeństwo przed tymi interesami. Podstawa ta ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych w celach dowodowych, marketingowych, dochodzenia roszczeń, monitoringu wizyjnego, odpowiedzi na przesłane zapytanie, kontaktu w celu realizacji umowy, w której dana osoba jest wskazana do jej realizacji (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dot. to szczególnie obowiązków ciążących na nas jako podmiocie, którego celem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego, a także wynikających z przepisów finansowych, rachunkowych, podatkowych oraz prawa pracy (art. 6 ust 1 lit c RODO);

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które może mieć formę wypełnienia formularza kontaktowego lub w przypadku wysłania nam zapytania ofertowego, poproszenia o kontakt, wysłania wiadomości poprzez komunikator, zapisu na wydarzenie, rejestracji do projektu itp. dane Użytkownika trafią do odpowiednich osób odpowiedzialnych za realizację danego obszaru działania.

Sposób zbierania danych

Dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów  pochodzą głównie z naszych stron internetowych /formularze kontaktowe, formularze zapisów, generatory wniosków media społecznościowe, połączenia telefoniczne, komunikator/. Niezależnie, w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, TARR gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w Polityce cookies poniżej). Dane mogą nam też być przekazywane za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w naszej siedzibie.

W przypadku dokonywania zapisu do danego projektu/na wydarzenie, w zależności od rodzaju projektu oraz ustaleń z Instytucją Zarządzającą / Pośredniczącą, mogą  Państwo zostać przekierowani z naszej  strony, do innej platformy, wykorzystywanej przez organizatora jako narzędzie wybrane w celu dokonania zapisu (np. formularz forms).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, które przetwarzamy mogą obejmować  dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania, a także pozostałe informacje, powiązane z poszczególnymi usługami, które świadczymy, prowadzonymi  projektami  i wydarzeniami) oraz treść Państwa komunikatów. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani karierą w naszej firmie, mogą Państwo aplikować na dane stanowisko, odpowiadając na ogłoszenie zamieszczone na stronach TARR S.A. Przetwarzamy w takiej sytuacji w  szczególności dane odpowiadające kwestionariuszowi osoby ubiegającej się o pracę, czyli: imię i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez kandydata lub kandydatkę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie przepisów prawa. Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w naszej klauzuli informacyjnej dla pracowników i kandydatów do pracy.

W ramach prowadzenia różnych serwisów internetowych TARR może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz  niezbędne, żeby obsłużyć zapytanie. Jeśli Użytkownik nie chce podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze może skontaktować się z nami osobiście.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest obowiązkowe.

Zgoda – cofnięcie zgody

Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych np. w celach marketingowych, jeśli to właśnie zgoda stanowi właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych.

Na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług elektronicznych lub/i Prawa telekomunikacyjnego TARR może pozyskiwać także zgody na kontakt handlowy za pośrednictwem określonego kanału komunikacji.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty  email na adres: iodoattarr [dot] org [dot] pl

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – jednak jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak otrzymywanie newslettera, czy zaproszeń na organizowane przez TARR wydarzenia.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek dotyczący wycofania zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował, cofając zgodę.
Jeżeli przetwarzamy dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Przechowywanie danych

TARR przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji, jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych. Informujemy o tym także w naszych dedykowanych klauzulach informacyjnych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażenia zgody dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, chyba, że ustał cel na jaki zgoda została wyrażona.

Udostępnianie danych innym podmiotom oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

W zależności od celu i podstawy przetwarzania, dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom np. partnerom biznesowym, współorganizatorom wydarzeń, instytucjom nadzorczym i kontrolującym.

Poza tym możemy udostępnić dane tzw. podmiotom przetwarzającym – czyli firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT. 

Na naszej stronie znajdują się także wtyczki do współpracujących portali oraz wtyczki/przekierowania i skróty do naszych mediów społecznościowych. Informujemy, że poprzez kliknięcie we wtyczkę określonego serwisu, dane Użytkownika naszej strony w postaci na przykład adresu IP oraz identyfikatora przeglądarki, mogą zostać przekazane do odpowiedniego administratora danych danego serwisu (zwłaszcza jeśli Użytkownik jest zalogowany do tych serwisów), zgodnie z ich politykami prywatności.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu. Co do zasady nie przetwarzamy danych w krajach trzecich, może się jednak zdarzyć, że dane osobowe będą przetwarzane w krajach trzecich, w szczególności w USA w związku z prowadzeniem przez nas profili w mediach społecznościowych. Więcej informacji w tym zakresie użytkownik może znaleźć w punkcie Profile w mediach społecznościowych.   

Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest TARR (dalej Serwis).

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich aktywności w Internecie Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

cookies

W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych, TARR gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją naszych serwisów. Ponadto TARR korzysta z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam w szczególności na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Strony TARR wykorzystują pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika. Innymi słowy stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu .

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.

Dla naszego portalu internetowego wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

co

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies (rodzaje cookies wg. funkcji):

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

TARR  informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego TARR i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami partnerów.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
 

Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Google Analytics

W ramach naszych stron internetowych używana jest usługa Google Analytics, czyli usługa analizy sieci web oferowana prze Google, Inc. („Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika w celu usprawnienia analizy sposobu wykorzystania strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie, dotyczące sposobu wykorzystania strony internetowej, zasadniczo będą przekazywane do serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i na nich zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej uaktywniono anonimizację adresów IP, to adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany.

Google użyje tej informacji w naszym imieniu jako operatora strony internetowej w celu oceny jej wykorzystania, opracowania raportu dotyczącego aktywności na naszej witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych ze stroną internetową i z wykorzystaniem Internetu w odniesieniu do operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę internetową użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie zestawiany z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak po wykonaniu tej czynności nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto można zapobiec przekazaniu danych utworzonych przez plik cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki udostępnionej przez Google:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Narzędzie reCaptcha

Na naszych stronach wykorzystujemy tzw. Captcha firmy Google („Google reCAPTCHA”) w wersji v3. Jest to działające w tle narzędzie analizujące ruch użytkownika w witrynie oraz działania, które podejmuje. Zastosowanie mechanizmu Captcha umożliwia ustalenie, czy daną operację wykonuje człowiek, czy bot internetowy.

„Captcha” to skrót od „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (całkowicie automatyczny publiczny test Turinga do rozróżniania ludzi i komputerów).

Kontrola bezpieczeństwa dostarczana przez Google wykorzystuje w szczególności następujące informacje: adres IP terminala, właściwości przeglądarki (np. typ i wersja przeglądarki, rozdzielczość ekranu, język, godzina i data dostępu), konto Google (jeżeli użytkownik jest zalogowany na urządzeniu, zachowania podczas przeglądania strony, ruchy myszy po powierzchni reCAPTCHA / identyfikację za pomocą obrazów.

Powyższe dane zbierane są w sytuacji, kiedy Użytkownik chce do nas wysłać wiadomość wykorzystując formularze dostępne w ramach naszego Serwisu internetowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes prawny – interes Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na stronie www.

Więcej informacji o ochronie danych w Google znajduje się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl i /lub https://policies.google.com/terms?hl=plo

Profilowanie

TARR nie planuje dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Newsletter

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi wysłania formularza rejestracji jako subskrybenta newslettera naszego portalu internetowego odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu formularza rejestracji. Umożliwia on potwierdzenie rejestracji jako subskrybenta newslettera lub usunięcie z listy subskrybentów.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu newslettera odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości, przekazywanych za pomocą newslettera. Odbiorca newslettera otrzymuje na skrzynkę pocztową najnowsze informacje na temat działań TARR i partnerów. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową portalu internetowego, na której odbiorca ma możliwość zapoznania się z pełną treścią informacji. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. Informacje zawarte w logach, rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Profile w mediach społecznościowych

Uprzejmie informujemy, iż każdy kanał i każda strona mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu.

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile/konta w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn, X (dawniej Twitter) oraz na platformie Google (w tym YouTube). Za prowadzenie tych profili odpowiedzialność ponosi TARR S.A. na zasadach określonych poniżej.

Zwracamy uwagę, że TARR nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratora danego serwisu, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na prywatnych profilach Użytkowników. TARR nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc swoje profile w mediach, jest wraz z właścicielami tych portali współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na fanpage’ach TARR lub przesłane do nas w związku z jego prowadzeniem. Każdy z w/w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie.

Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminach portali społecznościowych.

Administratorem danych osobowych prowadzonych profili w mediach społecznościowych jest

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

tel. (56) 699 55 00

sekretariatattarr [dot] org [dot] pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodoattarr [dot] org [dot] pl

Platforma społecznościowa Facebook dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby  1 Hacker WayMenlo Park, California 94025, która w Europie działa poprzez Meta Platforms Ireland Limited. Informacje na temat przetwarzania danych na platformie Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy.

Serwis Linkedin dostarczany jest przez LinkedIn Corporation, z siedzibą 1000 W Maude, Sunnyvale, CA 94085, US, należy do grupy Microsoft. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis dostępne są pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Serwis YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis YouTube można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Właścicielem serwisu X (dawniej Twitter) jest X Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,  San Francisco, Kalifornia, 355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103  Informacje na temat przetwarzania danych przez Twitter dostępne są pod linkiem https://twitter.com/pl/privacy

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisami, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych na naszych profilach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Meta Linkedin czy Google tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacjach typu Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem odpowiednich portali.  

Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik fanpage’a/profilu posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

Informujemy ponadto, że TARR ma dostęp do zbiorczych statystyk danego profilu (takich jak liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy TARR na naszym profilu a Użytkownikiem jest w pełni dobrowolne.

Zmiany w Polityce

TARR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach TARR będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu https://tarr.org.pl oraz pozostałych serwisów wymienionych we Wstępie do niniejszej Polityki, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz. 1913) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2021  poz. 386, z późn. zm.).

Aktualizacja dn. 20.06.2024 r.